Wybierz miasto


Regulamin

Regulamin serwisu internetowego TwojeMiastoPasji.pl
z dnia 1 lutego 2014 roku.

Dział I - Wstęp
Art. 1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu TwojeMiastoPasji.pl.
Art. 2
Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis.
Art. 3
Podmiotem prowadzącym Serwis jest TwojeMiastoPasji.pl.
Art. 4
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

Dział II - Definicje
Art. 5
[TwojeMiastoPasji.pl / Serwis] - serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.TwojeMiastoPasji.pl.
[Użytkownik] - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.
[Konto] - dostępne, po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu.
[Profil] - miejsce w Internecie, dostępne pod adresem www.twojemiastopasji.pl/profil.php?id="ID UŻYTKOWNIKA", gdzie opublikowane są dane wprowadzone przez Użytkownika.
[Nazwa Profilu/Loginu] - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika.
[Komentarz/Wpis] - Wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.
[Administrator] - Osoba wskazana przez podmiot zarządzający Serwisem.
[Regulamin] - Niniejszy Regulamin.
[Materiały] - Zdjęcia, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników.

Dział III - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu
Art. 6
Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.
Art. 7
Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.twojemiastopasji.pl/rejestracja i aktywacji konta.
Art. 8
Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.
Art. 9
Administrator ma prawo przesyłać użytkownikowi informację o zmianach w serwisie, zmianach w regulaminie, bądź oferty reklamowe na podany przy rejestracji adres e-mail.
Art. 10
Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie ze wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu.
Art. 11
Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do:
a. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,
c. przeglądać Profile innych Użytkowników, a także głosowania na oferty,
d. komentowania ofert,
Art. 12
Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione.
W szczególności niedozwolone jest:
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
c. promowanie innych stron internetowych,
d. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,
e. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów MiastoPasji.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako
atak DoS (Denial of Service).
f. rozsyłanie spamu,
g. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym nie powiązanej z przeznaczeniem serwisu bez pisemnej zgody podmiotu
prowadzącego serwis

Dział IV - Konto
Art. 12
Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie przypisane do jednego e-maila oraz loginu.
Art. 13
Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.
Art. 14
Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie.
Art. 15
Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie lub kontaktując się z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie Umowy
z Serwisem.
Art. 16
W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte.
Art. 17
Konta zablokowane w trybie art. 16 nie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.
Art. 18
Konta nieużywane przez 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.
Art. 19
W przypadku rozpoczęcia procedury przewidzianej art. 18, Użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze usunięcia Konta, w przypadku braku sprzeciwu w ciągu 30 dni, Konto zostaje usunięte.
Art. 20
Śmierć użytkownika powoduje wygaśnięcie Umowy z Serwisem.
Art. 21
W przypadku wystąpienia okoliczności art. 20 Konto zostaje zablokowane, a następnie usunięte w trybie art. 19.

Dział V - Materiały Użytkownika
Art. 22
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, odsyłacze, teksty jak i komentarze do ofert.
Art. 23
Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Art. 24
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
Art. 25
Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.
Art. 26
Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania.
Art. 27
Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego Materiału bez podania przyczyny. Użytkownik nie musi zostać poinformowany o usunięciu
zamieszczonego przez niego Materiału.
Art. 28
Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnej oferty, której forma zostanie każdorazowo określona przez Administratora.
Art. 29
Oferty zebrane w trybie art. 28 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji.
Art. 30
Niezastosowanie się do poleceń Administratora w trybie art. 28 skutkuje usunięciem konta lub oferty.

Dział VI - Reklamacje
Art. 31
Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.twojemiastopasji.pl/zglos_naruszenie lub http://www.twojemiastopasji.pl/kontakt

Dział VII - Postanowienia końcowe
Art. 32
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem www.twojemiastopasji.pl/regulamin
Art. 33
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta.
Art. 34
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na TwojeMiastoPasji.pl